Ledenvergadering 2022

Logo heelweg zwart-wit

 

 

 

 

Heelwegs Belang

Geachte leden,

Graag willen wij u uitnodigen voor de ledenvergadering op:

 

dinsdag 8 maart 2022

(onder voorbehoud i.v.m. Corona)

aanvang 19:30 uur

(Let op de eerdere starttijd - het kan zijn dat we de vergadering om 22:00 uur moeten sluiten. i.v.m. de Coronamaatregelen)

Buurtschapshuus Heelweg

Agenda

1.        Opening
2.        Mededelingen
3.        Samenvatting en aannemen van de ledenvergadering notulen van 12 oktober 2021 zonder volledige voorlezing*
4.        Samenvatting van de Jaarverslag 2021*
5.         Financieel verslag 2021
6.        Verslag kascommissie, Jan Brouwer en Dick Livestro
           Benoeming nieuw lid kascommissie
7.        Bestuurssamenstelling:
           - Aftredend en niet herkiesbaar: Han Gussinklo
           - Aftredend en herkiesbaar: Carmen klein Goldewijk
           - Door het bestuur voorgesteld als nieuwe leden: Jan Brouwer en Johan Hiddink
             (tegen)kandidaten voor deze functie kunnen worden voorgedragen en/of mogen zich melden, voorzien van 10
             ledenhandtekeningen tot één uur voor de vergadering bij de voorzitter of via secretaris@heelweg.com

8.        Samenvatting en aannemen van het Handboek Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen*
9.        Samenvatting en aannemen van statutenwijziging.

Korte Pauze

10.      Informatie over Flexwoningen in Oude IJsselstreek
11.      Actuele stand van zaken rond de Noordtak
12.      Rondvraag
13.      Afsluiting, waarna gelegenheid nog gezellig samen te zijn

 

Tot ziens op dinsdag 8 maart !

Het bestuur Heelwegs Belang

 

Bent u nog geen lid van Heelwegs Belang en wilt u dit worden? Dan kunt u zich opgeven via secretaris@heelweg.com . Er komt dan iemand bij u om uw aanmelding te regelen. Ook bent u van harte welkom op onze ledenvergadering. Mocht er gestemd worden over een onderwerp, dan kunt u daar alleen aan deelnemen als u ook al daadwerkelijk bent aangemeld.

We zullen tijdens deze bijeenkomst gebruik maken van Microsoft Teams, dus als u deze bijeenkomst liever virtueel wilt bijwonen, stuur dan uiterlijk 7 maart een e-mail naar de secretaris (secretaris@heelweg.com), dan stuurt hij u de link om deel te nemen aan de bijeenkomst via Microsoft Teams. De minimale vereiste om Microsoft Teams te gebruiken is een pc/Mac/Tablet/Smartphone met een webbrowser en een internetverbinding.

 

Belangrijk punten:

  • Op grond van de statuten van de Vereniging Heelwegs Belang dient een statutenwijziging door haar leden te worden goedgekeurd in een algemene ledenvergadering met 2/3e van de stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de leden aanwezig is. Indien tijdens de ledenvergadering blijkt dat er niet voldoende leden aanwezig zijn om een rechtsgeldig besluit te nemen, zal de ledenvergadering direct na opening door de voorzitter worden gesloten.
  • Na het sluiten van de ledenvergadering zal er vervolgens een nieuwe vergadering worden geopend waarvoor we u reeds nu voor alsdan uitnodigen. Tijdens deze tweede ledenvergadering kan het besluit tot het wijzigen van de statuten worden genomen met een meerderheid van 50% + 1 van de stemmen van de op dat moment aanwezige leden. De agenda van deze tweede ledenvergadering zal gelijk zijn aan de hiervoor opgenomen agenda.
  • Om beter te communiceren met onze leden, vragen wij uw toestemming (als lid) om uw e-mailadres te gebruiken om informatie/nieuws aan u te sturen. Geef uw toestemming via e-mail naar secretaris@heelweg.com Uw emailadres zal veilig opgeslagen zijn bij ons, en niet naar derde partijen worden verspreid.

 

* deze verslagen zijn na te lezen op onze website 

   eventuele vragen kunt u stellen tijdens deze vergadering.