Heelwegs Belang Ledenvergadering 2018

Geachte leden,

Graag willen wij u uitnodigen voor de ledenvergadering op:

dinsdag 13 maart 2018
aanvang 20:00 uur
Buurtschapshuus Heelweg

Agenda

1.            Opening

2.            Mededelingen

3.            Verslag vorige ledenvergadering d.d. dinsdag 28 maart 2017

4.            Jaarverslag 2017-2018

5.            Financieel verslag 2017-2018

6.            Verslag kascommissie, Ben Hiddinga, Anja te Pas
               Benoeming nieuw lid kascommissie

7.            Bestuurssamenstelling:
               Aftredend en niet herkiesbaar: Martijn Steenaert
               Door het bestuur voorgesteld als nieuwe leden…

Korte Pauze

8.            De nieuwe Omgevingswet & een Toekomstvisie voor Heelweg

9.            Asbestsanering

10.          Rondvraag

11.          Afsluiting, waarna gelegenheid nog gezellig samen te zijn

Tot ziens op dinsdag 13 maart!

                  Het bestuur Heelwegs Belang

 

Belangrijk boodschappen:

  • Om beter te communiceren met onze leden, vragen wij uw toestemming (als lid) om uw e-mailadres te gebruiken om informatie/nieuws aan u te sturen. Geef uw toestemming via e-mail naar info@heelweg.com Uw emailadres zal veilig opgeslagen zijn bij ons, en niet naar derde partijen worden verspreid.
  • Heeft u zich aangemeld voor glasvezel, maar geen bevestiging van u dienstaanbieder (bijv. Solcon of Caiway) gekregen? Dan moet u contact met uw dienstaanbieder opnemen.