Stichting Buurtschapshuis Heelweg neemt buurtschapshuis in Heelweg over van gemeente

Het college van burgemeeester en wethouders heeft besloten om het buurtschapshuis in Heelweg per 1 januari 2017 over te dragen aan Stichting Buurtschapshuis in Heelweg. Enige tijd geleden heeft Stichting Buurtschapshuis Heelweg met een forse inspanning van vele vrijwilligers haar ‘Ondernemingsplan Buurtschapshuis Heelweg’ inclusief investerings- en exploitatiebegroting ingediend. Dat heeft er mede toe geleid dat de gemeente heeft besloten om een eenmalige financiële bijdrage te verstrekken om de overdracht op verantwoorde wijze vorm te geven. Daarnaast is besloten om het eigendom van het gebouw en de inventaris over te dragen aan de stichting. De gemeente verleent hiertoe een borgstelling voor de lening die de stichting af moet sluiten om tot een sluitend dekkingsplan te komen.

Belangrijke ontmoetingsplek

Het buurtschapshuis in Heelweg biedt huisvesting aan tal van verenigingen en maatschappelijke organisaties uit Heelweg en omgeving. Daarmee heeft het buurtschapshuis een belangrijke ontmoetingsfunctie voor de inwoners van Heelweg. Met het zetten van deze toekomstgerichte stap met Stichting buurtschapshuis blijft een belangrijke randvoorwaarde in stand om het rijke verenigingsleven en het gemeenschapsgevoel in Heelweg te behouden en te versterken.
Wethouder Peter van de Wardt: “Hiermee blijft een belangrijke ontmoetingsplek voor inwoners en verenigingen uit Heelweg en omgeving behouden.” 

Kernen zelf verantwoordelijk

Beleid vanuit de gemeente is om de verantwoordelijkheden rond eigendom, beheer, exploitatie en instandhouding van buurtschapshuizen en dorpshuizen onder verantwoorde omstandigheden over te dragen aan de kernen zelf. De inwoners van Heelweg, verenigd in Stichting Buurtschapshuis Heelweg, zijn samen met de gemeente al geruime tijd actief en constructief aan de slag om invulling te geven aan de privatiseringsopgave. In eerste instantie leefde in Heelweg de wens om een nieuw buurtschapshuis te realiseren. Nadat uiteindelijk bleek dat de realisatie van een geheel nieuw buurtschapshuis geen haalbare kaart is, zijn de pijlen verlegd naar het toekomstgericht opwaarderen van het huidige buurtschapshuis. 

Robert van der Meij, voorzitter van de stichting buurtschapshuis Heelweg:“Het toekennen van de gemeentelijke bijdrage is voor het bestuur van de stichting een belangrijke stap voorwaarts in het proces van bouwen aan een toekomstbestendig buurtschapshuis van en voor de inwoners van Heelweg. Door deze mijlpaal ligt er een stevig fundament onder de financiële haalbaarheid van een verzelfstandigd buurtschapshuis. De finish komt in zicht maar de laatste hindernissen zullen nog wel genomen moeten worden. Het bedrag nu bijeen gebracht met de gemeentelijke bijdrage, fondsenwerving en af te sluiten lening vormt een solide basis, maar is nog niet toereikend voor bekostiging van de vernieuwbouw. Het stichtingsbestuur sluit dan ook niet uit dat zij nog een beroep zal doen op giften en sponsoring door het bedrijfsleven en inwoners van Heelweg. Naar verwachting neemt het bestuur in de loop van 2016 een definitief besluit.”    

...Persbericht van de gemeente Oude IJsselstreek 11 juli 2016