Woonwensen Heelweg Dossier

 

 

                                                                         

Heelwegs Belang en de gemeente Oude IJsselstreek gaan met jou in gesprek over de concrete woonbehoefte in Heelweg.

Laatste informatie maart 2020

In september 2019 zijn de (regionale) ‘Kwalitatieve toetsingscriteria voor Woningbouw’ door de gemeenteraad vastgesteld. Aanvullend hierop heeft de raad in februari 2020 ook de ‘Lokale kwaliteitscriteria woningbouw Oude IJsselstreek’ vastgesteld. Samen vormen deze het kader voor nieuwe woningbouwplannen.

Er is met name behoefte aan woningen voor de doelgroepen starters en senioren.

De gemeente ontwikkelt een website specifiek voor informatie over het woningbouwbeleid en het proces. We zullen hier een link naar geven wanneer de website klaar is (waarschijnlijk in april).

In de tussentijd is hier een presentatie over woningbouwbeleid in de gemeente Oude IJsselstreek. Het werd gegeven door Thomas van Rijbroek, Team Ruimtelijke Ordening / Volkshuisvesting, tijdens een bijeenkomst van alle dorpsbelangenorganisaties (DBO's) in Oude IJsselstreek op 3 maart - Klik op de openingsdia hieronder om de gegeven presentatie te bekijken.

Informatie januari 2020

Voor woningbouw in de gemeente zijn kwaliteitscriteria vastgesteld. Dit zijn de belangrijkste onderwerpen uit de lokale uitwerking van de in september 2019 door de gemeenteraad vastgestelde regionale kwaliteitscriteria voor woningbouw:

  • woningsplitsing in boerderijen weer mogelijk maken;
  • in ruil voor sloop van lege schuren en stallen nieuwbouw van één of enkele woningen toestaan;
  • en leegstaand vastgoed in de woonkernen benutten voor de bouw van nieuwe woningen. 

Het voorstel van deze uitwerking legt het college van burgemeester en wethouders nu ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Deze regionale criteria geven ruimte aan de bouw van extra woningen, met name voor starters en senioren. De gemeente kan nieuwe plannen voor woningbouw pas toetsen als de gemeenteraad naast de regionale criteria ook met de eigen (lokale) kwaliteitscriteria akkoord is gegaan. Wij verwachten dat deze toetsen vanaf 1 maart kunnen beginnen.

Dossier Tijdlijn

Op 10 september heeft er een zeer succesvolle eerste bewonersbijeenkomst plaatsgevonden waarin we een begin hebben gemaakt met het inbeeld brengen van de woonwensen van de bewoners van de Heelweg en omstreken.

Na deze bijeenkomst waren alle inwoners van Heelweg benaderd om een enquête in te vullen over de woonwensen.

We hebben de resultaten van de enquête en de volgende stappen besproken tijdens een tweede vergadering die op 12 november plaatsvond.

Klik op de openingsdia hieronder om de gegeven presentatie te bekijken.

 

 

Er is ook een rapport van de volledige resultaten:

Op 10 december was een derde bijeenkomst van mensen met concrete wensen en een aantal mensen die iets te bieden hadden aan de aanbodzijde (financiering of locaties). 

Er zijn ook lopende besprekingen met eigenaren van een aantal andere mogelijke locaties in Heelweg, maar om redenen van vertrouwelijkheid zijn deze locaties niet genoemd tijdens de vergadering.

De volgende presentatie werd gegeven tijdens de vergadering. Klik op de openingsdia hieronder om de gegeven presentatie te bekijken.