Woonwensen Heelweg Dossier

 

 

                                                                         

Heelwegs Belang en de gemeente Oude IJsselstreek gaan met jou in gesprek over de concrete woonbehoefte in Heelweg.

Digitale Informatieavonden over Woningbouw in mei 2021

Naast de ingezette of geplande woningbouwinitiatieven voor Heelweg, zijn er natuurlijk andere initiatieven in de Oude IJsselstreek.

Op 18, 25 en 26 mei waren er digitale inwonersavonden over de woningbouwplannen van de gemeente. Deze avonden werden georganiseerd rondom het nieuws over de uitbreidingslocaties, maar ook de bestaande plannen op inbreidingslocaties kwamen aan bod.

U kunt alle bijeenkomsten terugkijken via deze link.

Wilt u alle gepubliceerde informatie over de woningbouwplannen nog eens nalezen, dan wil de gemeente u verwijzen naar: https://www.oude-ijsselstreek.nl/woningbouwplannen

Informatie april 2021

Op dit moment zijn er volgens onze informatie 31 initiatieven om woningen te realiseren. Het gaat dan m.n. om starters-en seniorenwoningen zowel in Heelweg West, Heelweg Oost en in het buitengebied.

Informatie januari 2021

Een groot aantal mensen heeft plannen om in Heelweg te blijven of te komen wonen. Dat is goed voor de leefbaarheid van onze kleine kernen, de school, het Buurtschapshuus en verenigingen. Een opmerkelijke lezer van het weekblad Oude IJsselstreek Vizier heeft kunnen zien dat er inmiddels een 4-tal vergunningen bij de gemeente zijn aangevraagd. Het gaat om totaal 14 woningen voor zowel starters als senioren

Informatie oktober 2020

We kunnen met jullie delen dat er twee locaties zijn in Heelweg-West waar gebouwd mag worden. Het gaat om de locatie Lankhosterweg (2 starterswoningen en 1 levensloopbestendige woning) en aan de Hoge Weg (2 starterswoningen en 2 levensloopbestendige woningen). Wellicht gaan er nog meer locaties komen.

Informatie maart 2020

In september 2019 zijn de (regionale) ‘Kwalitatieve toetsingscriteria voor Woningbouw’ door de gemeenteraad vastgesteld. Aanvullend hierop heeft de raad in februari 2020 ook de ‘Lokale kwaliteitscriteria woningbouw Oude IJsselstreek’ vastgesteld. Samen vormen deze het kader voor nieuwe woningbouwplannen.

Er is met name behoefte aan woningen voor de doelgroepen starters en senioren.

De gemeente ontwikkelt een website specifiek voor informatie over het woningbouwbeleid en het proces. We zullen hier een link naar geven wanneer de website klaar is (waarschijnlijk in april).

In de tussentijd is hier een presentatie over woningbouwbeleid in de gemeente Oude IJsselstreek. Het werd gegeven door Thomas van Rijbroek, Team Ruimtelijke Ordening / Volkshuisvesting, tijdens een bijeenkomst van alle dorpsbelangenorganisaties (DBO's) in Oude IJsselstreek op 3 maart - Klik op de openingsdia hieronder om de gegeven presentatie te bekijken.

Informatie januari 2020

Voor woningbouw in de gemeente zijn kwaliteitscriteria vastgesteld. Dit zijn de belangrijkste onderwerpen uit de lokale uitwerking van de in september 2019 door de gemeenteraad vastgestelde regionale kwaliteitscriteria voor woningbouw:

  • woningsplitsing in boerderijen weer mogelijk maken;
  • in ruil voor sloop van lege schuren en stallen nieuwbouw van één of enkele woningen toestaan;
  • en leegstaand vastgoed in de woonkernen benutten voor de bouw van nieuwe woningen. 

Het voorstel van deze uitwerking legt het college van burgemeester en wethouders nu ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Deze regionale criteria geven ruimte aan de bouw van extra woningen, met name voor starters en senioren. De gemeente kan nieuwe plannen voor woningbouw pas toetsen als de gemeenteraad naast de regionale criteria ook met de eigen (lokale) kwaliteitscriteria akkoord is gegaan. Wij verwachten dat deze toetsen vanaf 1 maart kunnen beginnen.

Dossier Tijdlijn

Op 10 september 2019 heeft er een zeer succesvolle eerste bewonersbijeenkomst plaatsgevonden waarin we een begin hebben gemaakt met het inbeeld brengen van de woonwensen van de bewoners van de Heelweg en omstreken.

Na deze bijeenkomst waren alle inwoners van Heelweg benaderd om een enquête in te vullen over de woonwensen.

We hebben de resultaten van de enquête en de volgende stappen besproken tijdens een tweede vergadering die op 12 november 2019 plaatsvond.

Klik op de openingsdia hieronder om de gegeven presentatie te bekijken.

 

 

Er is ook een rapport van de volledige resultaten:

Op 10 december 2019 was een derde bijeenkomst van mensen met concrete wensen en een aantal mensen die iets te bieden hadden aan de aanbodzijde (financiering of locaties). 

Er zijn ook lopende besprekingen met eigenaren van een aantal andere mogelijke locaties in Heelweg, maar om redenen van vertrouwelijkheid zijn deze locaties niet genoemd tijdens de vergadering.

De volgende presentatie werd gegeven tijdens de vergadering. Klik op de openingsdia hieronder om de gegeven presentatie te bekijken.