Nieuwsbrief nr. 2 mei/juni 2016

Heelweg krijgt heuse dorpsauto

In de vorige nieuwsbrief werd al melding gemaakt van de deelauto die in het kader van de pilot Sociaal Autodelen Achterhoek door MobielGedeeld ter beschikking wordt gesteld aan Heelweg. Heelweg is daarmee één van de acht dorpskernen in de Achterhoek die deelneemt aan deze pilot. Op zaterdag 11 juni om 10.00 uur zal de dorpsauto van Heelweg in aanwezigheid van de heer Hengeveld, wethouder verkeer en vervoer en basismobiliteit, van de gemeente Oude IJsselstreek geplaatst worden bij het buurtschapshuis. Het bestuur van het buurtschapshuis en Heelwegs Belang nodigt iedereen van harte uit om deze feestelijk overdracht bij te wonen. Tijdens de bijeenkomst zal aan geïnteresseerden ook informatie worden verstrekt over alle ins en outs om van de auto gebruik te kunnen maken.

Wie niet tot deze tijd kan wachten is al op 3 juni om 14.30 uur welkom in het buurtschapshuis. Op deze dag wordt ter promotie van de dorpsauto een aantal inwoners van Heelweg van en naar de markt in Varsseveld gereden. Als bestuur vinden we het een mooie geste om op deze dag met name oudere inwoners van Heelweg geheel belangeloos van huis naar de markt te rijden. Uiteraard zijn ook andere belangstellenden van harte welkom voor een gezamenlijk bezoek aan de markt.

Ook het Oranje Fonds gelooft in behoud van het Buurtschapshuis voor Heelweg

Het bestuur van het buurtschapshuis is in zijn nopjes met de subsidieversterking van het Oranjefonds. Het fonds stelt maar liefst € 40.000,- beschikbaar voor de realisatie van de vernieuwbouw van ons buurtschapshuis. Een fantastisch resultaat. Nadat eerder het Rabo Coöperatie Fonds al een financieel bedrag van € 10.000,- had toegezegd is hiermee het fundament voor het vernieuwbouwplan gelegd. De subsidie aanvragen bij het VSB fonds en het Kans fonds zijn nog in behandeling. Uiteraard vinden gesprekken met de gemeente Oude IJsselstreek ook onverminderd plaats. Met de gemeente is al overeenstemming bereikt over de financiering van het oplossen van bouwkundige gebreken aan het buurtschapshuis door de gemeente Oude IJsselstreek. Het oplossen van deze bouwkundige gebreken vormt onderdeel van het totale vernieuwbouw plan dat is ingediend bij de gemeente Oude IJsselstreek. Als alles volgens plan verloopt zal de gemeente Oude IJsselstreek 30 % van de totale bouwsom (na aftrek van het bedrag om de bouwkundige gebreken op te heffen) subsidiëren. Deze 30% is gebaseerd op een gemeentelijke regeling om buurtschapshuizen te verzelfstandigen. Zoals eerder gememoreerd zal het bestuur van het buurtschapshuis zelf een lening af sluiten om het resterende deel van de bouwsom te financieren. Om financiering van de verbouwing verder mogelijk te maken zal het bestuur zich de komende tijd bezig houden met het verwerven van gelden van sponsors en donaties van particulieren.                

Het buurtschapshuis als filmhuis

Het bestuur van het buurtschapshuis is recent over gegaan tot de aanschaf van een groot verplaatsbaar beamer scherm van 3 bij 3 meter. De aanschaf van een beamer en het afsluiten van een abonnement om televisie en radio uitzendingen te ontvangen is slechts nog een kwestie van tijd. Door de aanschaf van deze “materialen” wordt het mogelijk om filmavonden te houden maar ook om bijvoorbeeld gezamenlijk sportevenementen te bekijken van het naderend EK voetbal in Frankrijk of de Olympische spelen in Rio de Janeiro. Met de aanschaf van deze materialen wordt het buurtschapshuis weer een stukje meer ontmoetingsplaats voor Heelweg.

Het buurtschapshuis is geen café of snackbar

Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op de afgelopen twee maanden. Er zijn grote stappen gezet en het is goed om te bemerken hoeveel inwoners zich betrokken voelen bij hun buurthuis. We zien dat mensen uit enthousiasme zich bekommeren over de bedrijfsvoering en spontaan ook zorgen voor de inbreng van drank en etenswaren waar kennelijk onder gebruikers van het buurtschapshuis behoefte aan is. Prachtig die betrokkenheid, maar………. Een waarschuwende vinger is toch op zijn plaats. Het buurtschapshuis is geen café en beschikt ook niet over de vereiste vergunningen om sterk alcoholische dranken te schenken.  Bij een eventuele controle kan dit het bestuur opbreken en raakt het ons allemaal. Ook de vraag naar een ruimer assortiment aan snacks is bij het bestuur aan de orde geweest. Hoewel de vraag begrijpelijk is houdt het bestuur van het buurtschapshuis voorlopig vast aan een beperkt assortiment aan snacks. Het verrichten van een bardienst moet tenslotte voor iedereen te doen zijn. Worden ideeën en suggesties dan niet op prijs gesteld? O zeker wel!!  We zien graag dat het buurtschapshuis gezien wordt als het buurtschapshuis van en voor de inwoners van Heelweg. Blijf ideeën ontwikkelen, maar treed even in overleg met één van de bestuursleden van het buurtschapshuis om te bezien of het idee levensvatbaar is en ook past in de fase van ontwikkeling van het buurtschapshuis.