Nieuwsbrief nr. 1 mei 2016

In deze Nieuwsbrief

Heelweg krijgt heuse dorpsauto. Lees alles over deze pilot waarmee de mobiliteit in Heelweg wordt verbeterd.

Stand van zaken verzelfstandiging van ons Buurtschapshuis. Er zijn grote en belangrijke stappen gezet mis ze niet en blijf op de hoogte!!!

Gezocht, bereidt om tegen betaling schoonmaakwerkzaamheden te verrichten lees er meer over in deze nieuwsbrief!!

Draag je de voetballers een warm hart toe en vindt je het ook belangrijk dat het voetbaltoernooi ook dit jaar weer een overweldigend succes wordt. Meldt je dan aan als vrijwilliger voor de bardienst op vrijdagavond, zaterdagvond en/of zondagochtenden in de maanden mei en juni.

Heelweg krijgt heuse dorpsauto

Om de leefbaarheid op het Gelders platteland in stand te houden of te versterken worden in samenwerking met een aantal partijen- waaronder de Provincie Gelderland, Arriva en lokale gemeenten- pilots uitgevoerd op het gebied van mobiliteit. Deze pilots zijn een aanvulling op, het (al dan niet aanwezige) openbaar vervoer. De dorpsauto is een voorbeeld van zo’n pilot. Acht dorpen en kleine kernen krijgen in het kader van de pilot Sociaal Autodelen Achterhoek een deelauto van MobielGedeeld tot hun beschikking. Zowel mensen met, alsook zonder rijbewijs kunnen gebruik  maken van deze deelauto. Heelweg is één van de acht kernen in de Achterhoek die deelneemt aan deze pilot. Op zaterdag 11 juni zal de dorpsauto van Heelweg geplaatst worden. Hier volgt nog nadere informatie over. Volg in elk geval het laatste nieuws hierover op de site van Heelwegs Belang/het buurtschapshuis.  

Hoe werkt het?

Geïnteresseerde inwoners van Heelweg schrijven zich in het kader van de pilot gratis in bij MobielGedeeld (www.mobielgedeeld.nl/inschrijven) en ontvangen een MobielGedeeld kaart waarmee zij toegang krijgen tot de auto. Het saldo op de chipkaart wordt handmatig via iDEAL opgeladen. Het saldo kan naar keuze ook via een automatische opdracht worden opgewaardeerd. Tijdens de pilot wordt gereden met een Volkswagen Up. Deze zal permanent geparkeerd staan bij het buurtschapshuis. Rijden er betaalde passagiers mee dan registreren zij zich eveneens met hun kaart waardoor de kosten automatisch worden gedeeld.

Wat kost het?

De All-in pilot tarieven bedragen € 1,10 per uur en € 0,20 per km. Zit je met z’n 4-en in de auto dan bedragen de kosten per gebruiker slechts € 0,30 per uur en € 0,05 per km. Registratie van de kosten geschiedt per minuut. Gebruikt men de auto met andere woorden 1 uur en 10 minuten dan bedragen de kosten voor het eerste volle uur € 1,10 en voor de volgende 10 minuten € 0,18 (10/60 van € 1,10). All-in betekent dat de kosten voor brandstof zijn betaald, terwijl wegenbelasting, onderhoud, de afschrijving van de auto en de verzekering zijn inbegrepen in de tarieven. Voor de verzekering geldt bij schade een eigen risico van € 300,00. Een eigen risico wat men doorgaans bij schade aan de eigen auto overigens ook verschuldigd is.

Hoe kunnen inwoners zonder autorijbewijs gebruik maken van de auto?

Inwoners met en zonder rijbewijs kunnen gebruik maken van de deelauto. Voordat men de auto gebruikt dient men de auto te reserveren via de planningsmodule van MobielGedeeld. Als een gebruiker zonder rijbewijs een rit aanvraagt, ontvangen chauffeurs die zich hebben aangemeld als vrijwilliger een verzoek om te rijden. De chauffeur die de rit accepteert laat dit weten via de planningsmodule. De kosten van het gebruik van de auto worden in dit geval volledig afgeschreven op de chipkaart van de gebruiker zonder rijbewijs. Voor de vrijwilliger/chauffeur zijn er dus geen kosten aan verbonden. Met deze planningsmodule krijgt men ook inzage in de mogelijkheid om een autorit te delen met een andere gebruiker (geldt dus ook voor bijv. 2 bestuurder die een rit (gedeeltelijk) willen delen). Surf naar www.breedbeeldproducties.nl/portfolio/mobielgedeeld voor een korte, informatieve animatie over het concept.

 

Stand van zaken verzelfstandiging buurtschapshuis

Sinds het aantreden van het nieuwe bestuur zijn er grote stappen gezet op weg naar de verzelfstandiging en het voortbestaan van het buurtschapshuis. Door het bestuur is er allereerst een ondernemingsplan geschreven, inclusief exploitatie begroting en dekkingsplan. In dit  ondernemingsplan gaat het bestuur uit van vernieuwbouw (verbouw en kleine uitbreiding), dagelijks beheer van het buurtschapshuis door vrijwilligers, continuering van tenminste de bestaande activiteiten en de ontwikkeling van nieuwe activiteiten. Ten aanzien van het in eigendom krijgen van het buurtschapshuis wordt in het ondernemingsplan uitgegaan van overdracht van het gebouw door de gemeente Oude IJsselstreek aan het bestuur om niet. Voor de financiering van de verbouwing wordt voorts uitgegaan van gedeeltelijke subsidiering door de gemeente, subsidie verwerving en sponsering en het afsluiten van een lening door het bestuur (alle partijen dragen ongeveer 30% bij aan de kosten van ver- en nieuwbouw). Het ondernemingsplan is positief door de gemeente ontvangen. Omdat er sprake is van enig achterstallig onderhoud aan het buurtschapshuis zijn er allereerst gesprekken gevoerd met de gemeente om deze gebreken op te heffen. Op basis van diverse gesprekken heeft de gemeente Oude IJsselstreek al een flink bedrag toegezegd om deze gebreken op te heffen. Over het resterend subsidiebedrag zal de gemeente Oude IJselstreek binnen enkele weken een besluit nemen. Daarnaast zijn diverse fondsen aangeschreven. Het Rabo participatiefonds heeft al een bijdrage toegezegd. Over de subsidie aanvragen bij het Oranjefonds en het VSB fonds valt in mei en juni het besluit. Wat nog rest is het werven van sponsers. Op korte termijn wordt hiertoe de Stichting Vrienden van het Buurtschapshuis opgericht.

Dagelijks beheer

Op 1 april jl. heeft Heelwegs Belang, tezamen met de gemeente Oude IJsselstreek, en de verenigingen Bertus te Slaa en zijn vrouw Gonda bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren in het buurtschapshuis. Ook het bestuur van het buurtschapshuis wilde hier haar steentje aan bijdragen. Zij hebben immers de fundamenten gelegd voor het huidige buurtschapshuis. Gonda en Bertus nogmaals dank hiervoor. Daags na het afscheid heeft het bestuur het beheer van ons buurtschapshuis overgenomen. Het bestuur spreekt hier nadrukkelijk over ons buurtschapshuis omdat het beheer alleen een succes kan zijn als we ons als inwoners van Heelweg hier gezamenlijk voor inzetten. De eerste maand is nu verstreken. Voor het bestuur en vrijwilligers was het hard werken. Niet alleen omdat alle begin moet wennen maar ook omdat voor het beheer van ons buurtschapshuis veel zaken geregeld moesten worden. Zo zijn er afspraken gemaakt met leveranciers voor de bevoorrading ( het bestuur is Robert Venderbosch van de Radstake hierbij zeer erkentelijk voor zijn belangeloze hulp) aanschaf van inventaris, verzekeringen, planning voor het openen en sluiten, schoonmaak, regelen van de financiën, enz. We kunnen in elk geval terugkijken op een geslaagde eerste maand, er is een mooie omzet gedraaid en gebruikers uiten lovende woorden voor hetgeen tot nu toe bereikt is. Langs deze weg bedankt het bestuur ook de vrijwilligers die zich hebben verbonden aan het buurtschapshuis. Het succes is mede aan jullie te danken. Toch zijn er zaken die beter kunnen en ook beter moeten om van het buurtschapshuis een duurzaam succes te maken.

Schoonmaakwerkzaamheden

Allereerst betreft dit de schoonmaak. Het schoonmaken is veelal geen dankbaar werk en bovendien niet altijd even fris. Toch is het voor de gastvrijheid en professionaliteit van het buurtschapshuis van groot belang dat de schoonmaak goed geregeld is. Hoewel ook de schoonmaak niet zonder vrijwilligers kan beseft het bestuur van het buurtschapshuis dat (financieel) investeren in periodiek schoonmaakonderhoud noodzakelijk is om tot een duurzame oplossing te komen. Het bestuur roept inwoners van Heelweg dan ook op zich hiervoor aan te melden. Het bestuur gaat hierbij uit van de maximale vrijwilligers vergoeding van € 1500,- per jaar waarvoor een vrijwilliger periodiek schoonmaakt. Aanmelding kan bij Joke Hiddink via jenjhiddink@planet.nl

Bardiensten

Hoewel er al vrijwilligers zijn die zich hebben gemeld voor bardiensten doen we graag een beroep op inwoners van Heelweg die bardienst willen draaien. Dit kan uiteraard periodiek zijn maar kan ook op incidentele basis het geval zijn. Hoewel de planning voor de bardiensten op dit moment nog tot de taak van het bestuur behoord is het de bedoeling dat deze planning uiteindelijk wordt overgedragen aan de groep vrijwilligers die deze taak graag uitvoert. Het gaat dan met name om grote activiteiten, waarbij te denken valt aan de kaartavonden, het optreden van de toneelvereniging enz. Het bestuur gaat er vanuit dat deze groep vrijwilligers op termijn als zelf organiserend team de planning voor haar rekening neemt.

Openen en sluiten van het buurtschapshuis tijdens reguliere activiteiten van verenigingen

Ook voor het bestuur van het buurtschapshuis is het verzelfstandigen van een buurtschapshuis geen alledaagse bezigheid. Hoewel de periode waarop wij terug kijken nog relatief kort is blijkt in de praktijk dat een aantal zaken wellicht anders georganiseerd kunnen worden dan aanvankelijk gedacht. Een van deze onderdelen betreft het openen en sluiten. Het bestuur is hierbij uitgegaan van vrijwilligers die openen en sluiten. Nu, na anderhalve maand kunnen we concluderen dat we meer beroep kunnen doen op leden van een vereniging op te openen en sluiten. Dit is bovendien nu mede mogelijk omdat we intussen 10 sleutels hebben kunnen laten bijmaken. Langs deze weg roepen we dan ook graag leden van de verenigingen op om deze taak op zich te nemen. Benieuwd wat deze taak inhoudt en wat van je wordt verwacht, neem dan contact op met Robert van der Meij, arvidiem@hotmail.com.

Voetbal toernooi

In mei vangt het voetbaltoernooi weer aan. Een heuse happening voor Heelweg waarbij niet alleen de sportieve prestaties van de verschillende elftallen worden beproefd maar bovenal ook gezelligheid en verbroedering hoog in het vaandel staat. Voor deze happening zoeken wij nog vrijwilligers die op vrijdagavond, zaterdagavond en/of zondagmorgen bardienst willen draaien. Lijkt het je wat, beschik je over tijd (mag uiteraard ook incidenteel) zet dan je beste beentje voor, wie meldt zich aan. Dit is toch een inkoppertje!!!!