Nieuwsbrief nr. 3 juni/juli 2016

BUURTSCHAPHUIS HEELWEG

26 augustus zetten we de vrijwilligers in het zonnetje

De eerste maanden (en daarmee de afsluiting van het seizoen 2015/2016) van een verzelfstandigd buurschapshuis, gerund door vrijwilligers uit Heelweg zit er bijna op. Ik weet niet wat u er van vindt maar naar de mening van het bestuur mogen we trots zijn wat we met elkaar, als inwoners van Heelweg, bereikt hebben. We hebben niet alleen het buurtschapshuis voor sluiting kunnen behoeden, maar tevens een toekomstbestendige uitgangspositie gecreëerd. Onder het motto “successen moet je delen met elkaar” nodigen we graag iedereen die zich als vrijwilliger of op een andere manier heeft ingespannen uit op 26 augustus om 19.45 uur. De partners van vrijwilligers zijn natuurlijk ook van harte welkom en ook mensen die zich hebben opgegeven als vrijwilliger maar waar het bestuur nog geen beroep op heeft gedaan nodigen wij van harte uit. Omdat we dan toch bijeen zijn starten we de avond met een korte evaluatie en terugblik. Positieve feedback en opmerkingen hoe we het met elkaar nog beter kunnen doen horen we dan graag. We houden dit gedeelte echter kort omdat de avond vooral in het teken staat van gezellig samen zijn en ontmoeting.  

VSBfonds stelt subsidie beschikbaar

Nadat eerder het Oranjefonds € 40.000,- en het Rabo coöperatiefonds € 10.000,- beschikbaar stelde voor de verbouwing van ons buurtschapshuis stelt het VSBfonds nu € 30.000,- beschikbaar. VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk. Hiermee komt de verbouwing weer een stukje dichterbij. We zijn er echter nog niet. Het wachten is nog op het besluit van de Gemeente Oude IJsselstreek op de aanvraag. Nog even als reminder; de Gemeente heeft de subsidie voor het oplossen van de bouwkundige gebreken aan het buurtschapshuis al toegezegd. Het wachten is nu nog op de toekenning van 30% van de resterende bouwsom na aftrek van het bedrag dat nodig is om de bouwkundige gebreken op te heffen.

Aanvraag ondersteuning buurtschapshuis 12 juli in het college

Op 12 juli aanstaande wordt het ondernemingsplan, de exploitatiebegroting en het dekkingsplan dat het bestuur heeft ingediend voor de verzelfstandiging van het buurtschapshuis besproken in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders. Wij hebben vertrouwen in een positief besluit. In een extra nieuwsbrief zullen we u op de hoogte stellen van de uitkomst. 

Bestuursleden Stichting Vrienden van gezocht

In het dekkingsplan voor de verbouwing van het buurtschapshuis gaat het bestuur grofweg uit van drie financieringsstromen. Om de circa € 480.000,- bijeen te brengen gaat het bestuur allereerst uit van een financiële bijdrage door de gemeente. In de tweede plaats gaat het bestuur uit van een hypothecaire lening met een aflossing over een periode van dertig jaar. Het resterend bedrag tenslotte zal moeten komen uit subsidies, sponsering en giften. Zoals elders in deze nieuwsbrief te lezen valt is er intussen € 80.000,- aan subsidie beschikbaar gesteld. Hiermee is het begrote resultaat nog niet bereikt. Het bestuur van het buurtschapshuis zal zich de komende tijd inspannen om nog enkele subsidies te verwerven. Daarnaast zal een beroep moeten worden gedaan op bedrijven die het buurtschapshuis financieel wensen te ondersteunen. Bovendien is in eerdere bijeenkomsten met inwoners geopperd om een beroep te doen op de Heelwegse bevolking. Om bedrijven en inwoners te benaderen richt het bestuur graag een Stichting Vrienden van het buurtschapshuis op. We zoeken dus bestuursleden die deze taak op zich willen nemen. Aanmelden kan bij Leo Groenendaal (06-52713331 of lngroenendaal@hetnet.nl)      

Buurtschapshuis steeds meer het huis van de buurt

Het buurtschapshuis wordt steeds meer de plaats van en voor inwoners van Heelweg waar ontmoeting, en ontspanning centraal staan en waar verenigingen hun activiteiten kunnen uitvoeren. Het buurtschapshuis vervult zo een belangrijke bijdrage aan de gemeenschapszin in Heelweg. Om deze nog meer te bevorderen is het bestuur altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden en activiteiten. Zo stond op het verlanglijstje van het bestuur o.a. een poolbiljart. En laat dat nou net een van de zaken zijn waar het bestuur recent de hand op heeft kunnen leggen. Het poolbiljart zal nog even in de opslag gaan maar zal zeker een mooi plekje krijgen in het buurtschapshuis na de verbouwing.      

Buurtschapshuis na verbouwing ook goed bereikbaar voor minder valide en gehandicapten

Voor de verbouwing van het buurtschapshuis heeft het bestuur onder meer een subsidie aangevraagd bij het VSBfonds. Voorwaarde voor de toekenning van deze subsidie is een goed toegankelijk buurtschapshuis. Het VSBfonds vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Toch zijn er soms fysieke belemmeringen die dit verhinderen, waardoor mensen met een beperking geen goede toegang tot een voorziening hebben. In de praktijk blijkt de toegankelijkheid van een gebouw - ondanks goede bedoelingen - vaak moeilijker te realiseren dan wordt gedacht. VSBfonds helpt dorps- en buurthuizen hierbij een handje, door een adviesbureau gespecialiseerd in toegankelijkheid, een integrale toegankelijkheidstoets (ITT) uit te laten voeren en advies uit te laten brengen over mogelijke verbeteringen. Aanvragen die na realisatie voldoen aan de ITT, krijgen voorrang bij de subsidie toekenning. Door te voldoen aan de integrale toegankelijkheidstoets weten we in elk geval een ding zeker, na de verbouwing is het buurtschapshuis ook goed toegankelijk voor minder valide. Het buurtschapshuis wordt zo echt een huis voor iedereen in de buurt.

IVA Certificaat voor Barvrijwilligers

Barvrijwilligers doen belangrijk werk. Zij zorgen ervoor dat verenigingsleden tijdens en na de activiteiten gezellig samen van een hapje en een drankje kunnen genieten. Maar dat brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) biedt barmedewerkers de kennis om op een goede manier met die verantwoordelijkheid om te gaan.
Alcoholgebruik door jongeren onder de achttien jaar, alcoholmisbruik, rijden onder invloed: we willen dat hoe dan ook voorkomen. Bovendien schrijft de Drank- en Horecawet voor dat verenigingen en stichtingen die alcohol schenken en daarvoor een vergunning hebben, over gekwalificeerd barpersoneel moeten beschikken. Daarom ontwikkelde de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKVV) de IVA. De IVA wordt gratis online aangeboden aan (potentiële) barmedewerkers. 

In de IVA lees je wat een barvrijwilliger moet weten om verantwoord alcohol te kunnen schenken. Als je die informatie hebt gelezen en bekeken, wordt je kennis getoetst aan de hand van twintig vragen. Slaag je voor de toets, dan kun je direct je certificaat printen. Daarnaast wordt je nog een certificaat gemaild. Het bestuur van het Buurtschapshuis houdt een registratie bij van gekwalificeerde barmedewerkers. Van een barvrijwilliger verwachten wij dat deze over een IVA beschikt voordat hij/zij een bardienst draait. Beschik je nog niet over een IVA en wil je wel bardiensten draaien of draai je al bardienst maar beschik je nog niet over een IVA  doe dan de geheel gratis toets op www.vrijwilligerswerkacademie.nl

Het bestuur ontvangt graag een kopie van de IVA certificaten. Je kunt deze mailen naar st.buurtschapshuis@gmail.com

Mobiel Gedeeld

Op zaterdag 11 juni jl. is de dorpsauto van Heelweg geplaatst. In zijn toespraak haalde wethouder Hengeveld het belang aan van de pilots met de dorpsauto’s die in Heelweg en verschillende ons omringende dorpen worden uitgevoerd.  Dorpsauto’s immers, vormen een bijdrage aan de mobiliteit op het platte land en zijn een aanvulling op het thans bestaande openbaar vervoer. Door het unieke concept waarbij inwoners met en zonder rijbewijs gebruik kunnen maken van de dorpsauto zorgen we bovendien dat kwetsbare groepen in de samenleving ook aan het sociaal verkeer kunnen blijven deelnemen. Omdat het concept mede gebaseerd is op vrijwilligers die voor een ander willen rijden zonder gedoe van kosten of verrekening achteraf worden ook mensen met rijbewijs die graag een ander zonder rijbewijs willen rijden van harte uitgenodigd zich in te schrijven. Inschrijven is gratis en kan op www.mobielgedeeld.nl . Wie meer informatie wil hebben kan contact op nemen met Leo Groenendaal op tel.nr. 06-52713331

In de schijnwerpers

Het kan niet genoeg gezegd worden dat alle hulp in het proces van verzelfstandiging van ons buurtschapshuis meer dan welkom is. De een doet dat als vrijwilliger in de schoonmaak, weer een ander als vrijwilliger in bardiensten of met openen of sluiten. Niet alle hulp die wij krijgen is altijd zichtbaar. Zo verlopen de bestellingen via Robert Venderbosch en mogen we voor het ophalen van de bestellingen gratis gebruik maken van een bus van Garage Wim ter Maat. Zo op het oog misschien kleine zaken, maar voor de organisatie van buurtschapshuis van groot belang omdat het hierdoor mogelijk is om de zaken die nodig zijn te kunnen regelen. Mannen, namens de Heelwegse bevolking bedankt.