Stichting Buurtschapshuus Heelweg neemt buurtschapshuis over van gemeente

Het college van B&W van de gemeente Oude IJsselstreek heeft gisteren, dinsdag 12 juli, op basis van het door het stichtingsbestuur ingediende ondernemingsplan, de exploitatie begroting en het dekkingsplan het volgende besluit genomen 

  1. Eigendom, beheer, exploitatie en instandhouding van het buurtschapshuis Heelweg per 1 januari 2017 over te dragen aan Stichting Buurtschapshuis Heelweg.
  2. Stichting Buurtschapshuis Heelweg een eenmalige bijdrage te verstrekken voor het in bouwtechnische nulstand brengen van het huidige buurtschapshuis.
  3. Stichting buurtschapshuis Heelweg op grond van de uitvoeringsregels subsidie welzijn, cultuur en sport 2012 een eenmalige accommodatiesubsidie te verstrekken voor het optimaliseren van de (multi)functionaliteit van het buurtschapshuis.
  4. Het eigendom van het buurtschapshuis over te dragen  voor € 1,-- aan Stichting Buurtschapshuis Heelweg, onder voorbehoud van het vestigen van een recht van opstal.
  5. De inventaris behorende tot het buurtschapshuis voor € 1,-- over te dragen aan Stichting Buurtschapshuis Heelweg.
  6. Op basis van de Uitvoeringsregels borgstelling welzijn, cultuur en sport borg te staan voor de hypothecaire geldlening ter hoogte van het maximale bedrag als genoemd in het dekkingsplan die Stichting Buurtschapshuis Heelweg dient af te sluiten om tot een sluitend dekkingsplan te komen.
  7. Na overdracht van eigendom, beheer en exploitatie niet garant te staan voor eventuele exploitatietekorten.

Het toekennen van de gemeentelijke bijdrage is voor het bestuur van de stichting een belangrijke stap voorwaarts in het proces van bouwen aan een toekomstbestendig buurtschapshuis van en voor de inwoners van Heelweg. Door deze mijlpaal ligt er een stevig fundament onder de financiële haalbaarheid van een verzelfstandigd buurtschapshuis. De finish komt in zicht maar de laatste hindernissen zullen nog wel genomen moeten worden. Het bedrag nu bijeen gebracht met de gemeentelijke bijdrage, fondsenwerving en af te sluiten lening vormt een solide basis waarbij 4/5 van het vereiste bedrag bijeen is gebracht, maar is dus nog niet toereikend voor de totale bekostiging van de vernieuwbouw. Het stichtingsbestuur sluit dan ook niet uit dat zij nog een beroep zal doen op giften en sponsering door het bedrijfsleven en inwoners van Heelweg. Naar verwachting neemt het bestuur in de loop van 2016 een definitief besluit.