Noordtak Betuweroute - Door Heelweg?

15 Oktober 2021

De havens van Rotterdam en Amsterdam zijn in Den Haag een lobby gestart om de Noordtak in het regeerakkoord van het komende kabinet te krijgen.

Zij, samen met Evofenedex, hebben een brief overhandigd aan de Nederlandse ambassadeur voor het spoorvervoer Wim van de Camp. Dat gebeurde tijdens de komst van de Connecting Europe Express door Nederland.

In de brief pleiten ze voor een nieuwe verbinding tussen de regio Arnhem en de grensovergang Oldenzaal-Bad Bentheim. Maar terwijl ze "Vanzelfsprekend is een goede inpassing in Oost-Nederland nodig, buiten de steden en dorpen om, bijvoorbeeld in de berm van de N18-A18" zeggen, is de enige route die tot nu toe is voorgesteld een route die Heelweg West en Heelweg Oost splitst.

En daar zijn wij tegen omdat het onze leefbaarheid schaadt.

We zullen dit opnemen met wethouder Ankersmit, en ook contact opnemen met andere actiegroepen in de Achterhoek die tegen de Noordtak zijn.

Een Noordtak brengt ons helemaal niets. Alleen overlast. De regio profiteert op geen enkele manier!

Achtergrond

Op de ledenvergadering (11 maart 2014) kwam de Noordtak even ter sprake. Terug van weggeweest. Eén van de alternatieve routes is langs de N18.

In januari 2014 was er een Statenbrief van de Provincie Gelderland over een "Quick Scan" onderzoek te doen, inclusief met de N18 alternatief. De planning van het onderzoek was:  

- Januari 2014: opdrachtverlening aan bureaus;
- Eind maart: eerste concept eindrapport gereed; 
- Medio april; oplevering rapportage en vaststelling conclusies HBR en GS Gelderland en Overijssel; 
- Eind april: aanbieding aan staatssecretaris tijdens Bestuurlijk Overleg PHS;
- Informele ronde Tweede Kamerleden.  

Het eindrapport van het quick scan onderzoek is hier

Belangrijk voor ons is het tracé van de Noordtak komt blijkbaar tussen Heelweg-West en Heelweg-Oost te liggen. Dit beeld en tekst is van het rapport:

 

Het tracé van de Noordtak dat ten grondslag ligt aan de kostenraming is sober en doelmatig en ligt zoveel mogelijk op maaiveld.

Bij Zevenaar takt het spoor van de bestaande Betuweroute af. Hier ligt al voldoende spoor dat als wachtspoor kan dienen voor goederentreinen die van de Betuweroute over de Noordtak rijden. Uitgaande van maximaal 36 treinpaden per etmaal volstaat een gelijkvloerse kruising die wel dubbelsporig wordt aangelegd.

Vervolgens volgt het tracé de bestaande A18 aan de zuidzijde. Alleen langs Doetinchem loopt het spoor hoog langs de A18. Het spoor kruist het bestaande spoor tussen Doetinchem en Terborg ongelijkvloers en voor Varsseveld kruist de Noordtak de A18 met een brug.

De kruising met het bestaande spoor Winterswijk-Zutphen is gelijkvloers. De volumes op beide spoorlijnen zijn zodanig dat volstaan kan worden met een kruis zonder dat treinen op elkaar moeten wachten. Er zijn geen verbindingssporen met wissels voorzien tussen de Noordtak en de personenvervoerlijn. Ten zuiden van de spoorlijn Winterswijk-Zutphen komt een dubbelspoor gedeelte van 6 km voor passeren van tegenliggers.

Vervolgens loopt de spoorlijn ten noorden van Groenlo tussen Eibergen en Haaksbergen voor ruim 12 kilometer parallel aan de nieuwe N18.

De Provincie Gelderland heeft een persbericht over het rapport:

 

NOORDTAK: SNELLER, VEILIGER EN MINDER OVERLAST

De aanleg van een nieuwe, aparte Noordtak van de Betuwerouteis is een serieus alternatief om het groeiende goederenvervoer door Oost-Nederland af te wikkelen. Dat blijkt uit het quick-scan-onderzoek van het Havenbedrijf Rotterdam en de provincies Overijssel en Gelderland. Met een nieuwe spoorverbinding voor alleen goederenvervoer kan de reistijd voor de goederenvervoerders flink worden ingekort, de ongelijkvloerse kruisingen maken het spoor veiliger en de korte verbinding buiten de woonkernen om zorgt voor minder geluidsoverlast. Bovendien zijn de kosten van de Noordtak een derde lager dan eerder is ingeschat en ontstaat door een nieuwe goederenlijn meer ruimte op het bestaande spoor voor personenvervoer.

Gedeputeerde Conny Bieze (Gelderland): “De Noordtak is sneller, veiliger en zorgt voor minder overlast. De kosten zijn lager en de baten zijn hoger dan verwacht. De Noordtak maakt de Betuwelijn af. Wij verwachten dan ook dat staatssecretaris Mansveld de Noordtak als volwaardig alternatief meeneemt in de besluitvorming over het goederenvervoer in Oost-Nederland”.

 

26 mei 2014: Werkgroep komt met notitie tegen nieuwe goederenlijn

Zie pagina: Noordtak Achterhoek: Vergeet 't maar!

17 juni 2014: Staatsecretaris Mansveld: "Wacht even..."

Staatssecretaris Wilma Mansveld besliste dat de Noordtak - een goederenspoor van Elst naar Oldenzaal door de Achterhoek - voorlopig van de baan is. Mansveld: 'Een uitwerking van de Noordtak is nu niet zinvol gezien de achterblijvende groeicijfers van het spoorgoederenvervoer'.

In 2010 is besloten dat het spoor tussen Elst en Oldenzaal/Duitse grens geschikt moet worden gemaakt voor de toename van het aantal goederentreinen door Oost-Nederland. Hiervoor zijn 4 routevarianten bestudeerd. Mansveld kiest voor de variant 'kopmaken te Deventer' om nu duidelijkheid te geven aan de omwonenden van de 4 onderzochte varianten. Deze variant, waarbij de goederentreinen keren op het emplacement in Deventer, wordt echter tot 2020 nog niet verder uitgewerkt. De groei van het goederenvervoer is namelijk minder groot dan verwacht. Elke 3 jaar wordt de ontwikkeling van het goederenvervoer opnieuw bekeken. Op basis daarvan besluit de staatssecretaris of het nodig is de vervolgfase te starten. Dan wordt ook bepaald of een noordelijke aftakking van de Betuweroute ("Noordtak") opnieuw wordt onderzocht.

 

Dus, Staatssecretaris Mansveld heeft besloten de plannen voor de Noordtak tot 2020 weer in de koelkast te plaatsen.

Zie ook: Besluiten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

13 november 2014: De Noordtak Komt Na 2020 Terug

De Gelderlander: 'Noordtak komt na 2020 terug op de agenda'

"We moeten waakzaam blijven en de lobby om de Noordtak te weren uit de Achterhoek verstevigen", zegt Peter Drenth, wethouder van de gemeente Doetinchem. "De Noordtak is tot 2020 van de agenda maar komt zonder twijfel terug."

22 juni 2018: Kamerbrief over voortgang spoorgoederenvervoer en Betuweroute

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over de halfjaarlijkse voortgangsrapportage over het gebruik en de exploitatie van de Betuweroute. 

Eerder is aangegeven dat er geen noodzaak is om, in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, voor 2030 de Goederenroutering OostNederland (de bestaande corridor Elst – Deventer – Oldenzaal) in te richten voor extra goederentreinen. Daarbij is toegezegd dat indien nieuwe actuele goederenprognoses een ander beeld zouden geven, dit heroverwogen kan worden. 

Recentelijk is een nieuwe Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) aan uw Kamer gezonden (Kamerstukken II 2016-2017, 31305 29984, nr. 229). De  prognoses voor het spoorgoederenvervoer door Oost-Nederland geven mij geen aanleiding om de uitwerking van deze goederenroutering te vervroegen. Daarmee handhaaf ik de eerdere besluiten om niet voor 2020 een haalbaarheidsonderzoek van een noordoostelijke verbinding en de uitwerking van de Goederenroutering Oost-Nederland opnieuw te beoordelen

9 juli 2019: RONA wil Noordtak van de Betuwelijn door de Achterhoek nieuw leven inblazen

Met een nieuw rapport probeert het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking Betuwelijn (RONA) de aanleg van de noordtak van de Betuwelijn opnieuw op de politieke agenda te krijgen. Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft het document al in ontvangst genomen. (Opmerking 11 juli 2019: dit document is nog niet publiekelijk beschikbaar)

9 juli 2019: Achterhoek wil géén Noordtak door het gebied

De Gelderlander: 'Achterhoek wil géén Noordtak door het gebied'

,,What's in for us?", vertolkt woordvoerder Albert Gerritsen de gevoelens van de zeven Achterhoekse wethouders die zitten in de thematafel Mobiliteit en Bereikbaarheid van Achterhoek 2030. 

,,Voor de Achterhoek zitten er enkel nadelen aan. De Noordtak is alleen bedoeld voor goederenvervoer. Als het ook voor personenvervoer was, zouden we er als Achterhoek nog over kunnen nadenken. Maar zo is de Noordtak voor ons geen optie.”

 

Wij hebben kennisgenomen van het artikel en zijn als Heelwegs Belang erg verontrust over de mogelijke doorkruising en splitsing van Heelweg. U kunt zich voorstellen dat dit voor Heelweg grote gevolgen heeft voor de leefomgeving en leefbaarheid van ons dorp. Hierbij kunt u onder meer denken aan de basisschool, het Buurtschapshuus en ons verenigingsleven.

De betrokken Wethouders van de zeven Achterhoekse gemeenten hebben, naar onze stellige mening, terecht negatief gereageerd op het voorstel. Overigens lijkt het er in het artikel op, dat deze negatieve reactie met name ziet op de situatie waarin er alleen een goederen vervoerslijn zou komen te liggen.

U zult echter begrijpen dat het voor Heelweg eveneens ernstige gevolgen heeft wanneer er een spoorlijn van goederen- en personen- vervoer door ons dorp zal komen te liggen.

In onze toekomstvisie voor Heelweg van 2018, op pagina 10 en 11, hebben wij reeds de verwachting uitgesproken dat de Noordtak een blijvende discussie zal blijven en op de politieke agenda terug zal komen. Helaas komt deze verwachting nu uit.

We hebben deze zorgen uitgedrukt in een brief aan het college van burgemeester en wethouders. Wij hopen dat het college van de gemeente Oude IJsselstreek tezamen met de zeven andere gemeenten, afstand blijft nemen van de komst van de Noordtak, in welke vorm dan ook en zich sterk zal blijven verzetten tegen de komst van de Noordtak in welke vorm dan ook.

We hebben hen ook gevraagd om ons op de hoogte te houden van alle verdere ontwikkelingen die er in dit kader zullen zijn.